Z pohřbu př. Všetečky

V neděli 12. dubna necelý půlrok po svých devadesátých narozeninách zemřel v Hradci Králové jeden z nejstarších členů naší strany Vladislav Všetečka. Patřil a patří k těm, kteří ve svých osobnostech ztělesnili kontinuitu české a československé sociální demokracie a českého a československého sociálně demokratického hnutí.

Všetečkův život byl a zůstává modelovým příkladem autentického sociálního demokrata. Potomek staré sociálně demokratické rodiny se narodil v dnešní královéhradecké čtvrti Kuklenách, odkud pocházel i jeho životní druh Slavomír Klaban, ale také první předseda prvního československého parlamentu František Tomášek; tady r. 1893 také začal vycházet nejznámější sociálně demokratický list a pak dlouhá desetiletí ústřední stranický ústřední deník PRÁVO LIDU.

Jako šestiletý vstoupil do řad sociálně demokratického hnutí. Byl přijat mezi skauty Dělnických tělocvičných jednot (skauti DTJ byly dětskou organizací československého sociálně demokratického hnutí). Absolvent dvouleté obchodní školy se r. 1946 osamostatnil a stal se majitelem potravinářského obchodu v Hradci Králové. Současně působil v řadách Dělnických tělocvičných jednot a v okresní sociálně demokratické mládeži.  Všetečkovo působení ve straně, která byla záležitostí jeho srdce, se v r. 1948 na dlouhá desetiletí nedobrovolně uzavřelo únorovou katastrofou československé demokracie. Dělal to, co bylo možné; žil a působil jako muž práce věren své obchodnické profesi.

Když v osmdesátých letech bylo zřejmé, že režim, který v r. 1948 zlikvidoval Československou sociální demokracii, slábne a množí se známky jeho zhroucení, obnovil své kontakty s někdejšími přáteli z ČSSD a tiše a v klidu i on spolupůsobil na obnově strany. 19. listopadu 1989 byl spolusignatářem prohlášení, kterým přípravný výbor sdružený kolem Slavomíra Klabana vyhlásil před tehdejší československou, evropskou i světovou veřejností plné obnovení činnosti jedné z nejstarších členských stran Socialistické internacionály.

Nevtíravá skromnost a prostota, které obestíraly tohoto muže po celý jeho život, ho provázely také na jeho další životní cestě. Obětavě pomáhal ze všech svých sil obnově okresní a krajské královéhradecké organizace a od r. 2000 působil i v řadách odbočky Masarykovy dělnické (dnes demokratické) akademie. Byl i zakládajícím členem Klubu seniorů, hnutí, jež založil a dlouhá léta vedl Slavomír Klaban.

Přehlížíme-li Všetečkovu životní cestu, nemohou se nám z paměti nevybavit verše sociálně demokratického básníka Jaroslava Seiferta. Verše, oslavující prostotu a váhu práce, bez které je každý lidský život, lhostejno, zda hmotně bohatý či skromný, prázdný a sirý.

Takový život, život práce, jaký žil a dokonal Vladislav Všetečka.

Čest jeho památce!