Za obce jako místo vzájemné pomoci a odpovědnosti

Za obce jako místo vzájemné pomoci a odpovědnosti

 

Je častým argumentem, že na úrovni obcí a měst nehraje politické zakotvení (chcete-li ideologie) žádnou roli. Často se jako příklad uvádí známý příměr o tom, že „chodník přece není ani levicový ani pravicový“. Do určité míry je to pravda. Hlavní konfliktní linie, které rozdělují politické strany, jsou obsaženy především v politice celostátní. Navíc je v komunální politice více než kde jinde nutno brát v úvahu faktor vzájemných osobních vztahů. Je však komunální politika arénou bez ideového střetu?

Ideový rozpor v komunální politice existuje a není bezvýznamný. Tento konflikt dobře popsal německý sociologa Ferdinanda Tönniese termíny Gemeinschaft (pospolitost) a Gesellschaft (společnost). Český překlad těchto slov neodpovídá zcela jejich skutečnému významu. Gemeinschaft znamená takovou formu uspořádání obce, která klade důraz na vzájemnou a kolektivní solidaritu a altruismus. Gesellschaft naopak předpokládá obec jako individualistické seskupení lidí vyznačující se egoismem, soutěží, ziskem a instrumentální racionalitou.

I když se v podání Tönniese jedná o teoretické konstrukty, můžeme na jejich reálné projevy narazit v komunální politice doslova na každém kroku. Příkladem může být spor o domov důchodců. Pro jedny jde o institut, který umožňuje seniorům důstojný život ve své rodné obci a zaslouží si tak obecní podporu, pro druhé může jít o pouhé nehospodárné plýtvání penězi. Druhým takovým příkladem je privatizace obecního majetku. Pro zastánce prvního konceptu jsou věci jako vodní hospodářství, městské technické služby či parkovací systém takovými statky a službami, které by měly zůstat ve vlastnictví obce, protože pouze to garantuje jejich obecně prospěšné využití. Naopak pro zastánce druhého konceptu je klíčové ekonomické posuzování věci, což v našich podmínkách (pod heslem soukromý vlastník, dobrý vlastník) vedlo často k nesmyslné a škodlivé privatizaci klíčových částí obecních majetků.

Ať již budou sociální demokraté v jednotlivých obcích v koalici nebo opozici, měli by bojovat za to, aby peníze nestály nad člověkem, aby senioři a nemocní měli přístup k potřebné péči a aby byla rozvíjena místa společného setkávání a vzdělávání (knihovny, parky, školy atd.). Měli by naopak bránit jakýmkoliv snahám o privatizaci veřejného majetku, vlivu developerů a měli by bránit rozpadu měst na opevněné zóny koncentrovaného bohatství na straně jedné a ghetta koncentrované chudoby na straně druhé. Sociálnědemokratická komunální politika tak musí být politikou vzájemné pomoci a vzájemné odpovědnosti.

 

Mgr. Martin Bártík
Kandidát číslo 8 na kandidátce ČSSD pro komunální volby v Hradci Králové
(věk 25, člen MSD a ČSSD)

 Mgr. Bartik