Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové 2014

Volební program ČSSD
pro volby do Zastupitelstva Statutárního města Hradec Králové 2014

Pracovní příležitosti a zaměstnanost

 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti ve městě s rostoucí nabídkou pracovních příležitostí odpovídající struktuře a kvalitně pracovních sil. Dále budeme podporovat zejména vstup firem s nejnovějšími inovativními technologiemi ve spolupráci s odbornými a vysokými školami.
 • Podpoříme vybudování průmyslové zóny v oblasti areálu bývalého ČKD a po vybudování nezbytného dopravního napojení (severní tangenty) v prostoru letiště.

Doprava

 • Našim cílem je změna systému parkování ve městě (např. zrušení rozdělení města na parkovací zóny a zavedení jedné zóny, s výjimkou historické části města; osvobození krátkodobých stání do 30 min. u pošt, zdravotnických a sportovních zařízení a úřadů od placení parkovného; nedovolit další rozšíření parkovacího systému ve prospěch firmy ISP atd.).
 • Vyřešíme nedostatek parkovacích míst na sídlištích (s možností nechat občanům vybrat variantu). Je nutné zvýšení kapacity parkování pro obyvatele a zároveň zlepšení průjezdnosti pro záchranné složky.
 • Přiblížíme služby MHD více potřebám občanů. Nepodpoříme jakoukoliv redukci linek MHD ani další zdražení jízdného.
 • K odvedení tranzitní dopravy z města budeme aktivně podporovat především dostavbu D11/R11, R35 a Severní tangenty.
 • Zasadíme se o rozšíření komunikace ve směru na Vysokou nad Labem, v úseku u restaurace Duran. Tato komunikace nevyhovuje kapacitě vozidel, vzhledem k nové výstavbě bytových domů.
 • Podpoříme úpravu křižovatky „Mileta“ a zrychlení přípravy výstavby parkovacího domu u Fakultní nemocnice.
 • Podpoříme vybudování přeložky Kladské ulice a dopravního napojení do skladištní oblasti.
 • Budeme pokračovat v budování dalších cyklostezek, včetně napojení města Hradec Králové na páteřní cyklostezky (např. Hradubická labská cyklostezka), a zajistíme udržitelnost dosud vybudovaných.
 • Podpoříme vypracování studie úprav hlavních komunikací města (revitalizace, doprava v klidu, úprava chodníků).

Bydlení

 • Zachováme projekt startovacího bydlení a dále budeme rozšiřovat jeho kapacity vlastní výstavbou, obdobným způsobem budeme podporovat i bydlení pro seniory.
 • Vzhledem k celkovému stárnutí populace města budeme usilovat o výstavbu sociálních domů pro seniory.
 • Prověříme zájem o družstevní (částečně svépomocnou) výstavbu bytových domů a v případě pozitivních ohlasů budeme tuto formu bydlení podporovat – např. přípravou vhodných lokalit (zasíťování, infrastruktura atd.).
 • Podpoříme přípravu a zainvestování území pro výstavbu rodinných domků na území města (snižující se počet obyvatel města v důsledku suburbanizace).
 • Nepodpoříme jakékoliv zvýšení daně z nemovitosti

Sociální a zdravotní oblast

 • Prostřednictvím městských grantů a v souladu s městským komunitním plánem podpoříme poskytovatele sociálních a navazujících služeb ve městě Hradec Králové a tím zajistíme dostupné služby pro všechny cílové skupiny sociálně potřebných obyvatel (rodiny s dětmi a mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, atd.).
 • Nepřipustíme snížení současného standardu sociálních a navazujících služeb v jejich rozsahu i kvalitě.
 • Zajistíme zachování provozu (v současném rozsahu) Jídelny důchodců v Šafaříkově ulici.
 • Zaměříme se na vybudování dostatečné kapacity odlehčovací služby pro seniory a na podporu hospicové péče.
 • Vytvoříme dostatek míst v předškolních zařízeních pro děti.

Sport, kultura, zájmová činnost a aktivní odpočinek

 • Podpora spolkové činnosti, kultury (živé kultury i obnovy kulturních památek) a sportu (včetně oprav a výstavby potřebných sportovišť) je pro nás samozřejmostí.
 • Podpoříme přestavbu fotbalového stadionu, aby vnikl důstojný stánek pro potřeby první fotbalové ligy, z předložených variant podpoříme takovou, která bude pro město ekonomicky nejvýhodnější a povede nejrychleji ke svému cíli.
 • Obnovíme a doplníme o nové herní prvky stávající dětská hřiště (dle možností včetně sociálního zařízení), budeme dbát o jejich údržbu a bezpečnost.
 • Prověříme potřeby vybudování in-lineových drah pro rekreační využití vyznavači bruslení.
 • Podpoříme volnočasové (sportovní, zájmové atd.) aktivity seniorů (např. vybudování dalších tzv. Senior fit parků) a mládeže.
 • Prohloubíme a navážeme těsnější spolupráci se spolky, svazy a korporacemi, působícími na území města Hradce Králové a vykonávajícími veřejně prospěšnou činnost, a budeme podporovat rozvoj jejich aktivit, a to i finančně.

Hospodaření města

 • Zasadíme se o efektivní hospodaření města a zabráníme jeho dalšímu zadlužování.
 • Zabráníme rozprodávání městského majetku, naopak jej chceme efektivně využívat pro potřeby města (např. Vrbenského kasárna).
 • Budeme prosazovat nekončící boj s korupcí a maximální transparentnost výběrových řízení.
 • Zasadíme se o efektivní čerpání evropských fondů na smysluplné projekty, které přinesou rozvoj našeho města a regionu (např. rozvoj hradecko-pardubické aglomerace prostřednictvím integrované územní investice ITI).
 • Zajistíme přehlednou a přístupnou evidenci veškerých smluvních vztahů města. Odmítáme smlouvy se společnostmi s nejasnou majetkovou strukturou.
 • Zefektivníme práci městských organizací (např. Správa nemovitostí, Technické služby), nepodpoříme jejich úplnou ani částečnou privatizaci.
 • Prověříme kvalitu (výhodnost) smlouvy s Veolií a.s. na prodej vody v Hradci Králové.

Zdravé a bezpečné město, které je blíže svým občanům

 • Územní plán ovlivňuje a bude ovlivňovat život města a musí tedy především sloužit jeho občanům. Zabráníme účelovým změnám územního plánu ve prospěch spekulantů.
 • Nedopustíme, aby Hradec Králové přestal být „městem zeleně“, budeme prosazovat zvýšenou péči o stromy (včetně zvýšené pozornosti k památným stromům ve městě) a jejich včasné ošetřování, jako prevenci ke zbytečnému kácení.
 • Budeme i nadále podporovat rozvoj rekreačních funkcí hradeckých městských lesů, a to v souladu s životním prostředím, nikoliv na jeho úkor.
 • Podpoříme rozšíření počtu okrskářů a strážníků do dalších lokalit města (zejména v lokalitách se zvýšeným pohybem lidí), aby strážníci byli blíže občanům. Zaměříme se na důsledné potírání vandalismu.
 • Vyhodnotíme dopady dosavadních vyhlášek města regulujících hazard a v případě jejich neúčinnosti navrhneme vhodné řešení.
 • Komise místní samosprávy se budou výrazně podílet na rozvoji území a života ve městě.
 • Zlepšíme komunikaci a informovanost ze strany Magistrátu města a jeho jednotlivých odborů.

 

 

Kandidáti do Zastupitelstva města Hradce Králové 2014